Ochrana súkromia

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený zákazník,

v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Cila Atelier, s.r.o., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa (i) článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cila Atelier, s.r.o. so sídlom Jasenica 203, Jasenica 018 17, Slovenská republika, IČO: 51 455 668, zapísaná v: Trenčín, odd. Sro, vl. č. 36104/R (ďalej aj ako „Cila“).

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Zodpovedná osoba nebola spoločnosťou Cila určená.

 

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZO STRANY CILA

 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti Cila vrátane komplexnej starostlivosti o klienta
 • poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby spoločnosti Cila — súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov
 • správa registratúry
 • výkon vnútorného auditu

 

PRÁVNY ZÁKLAD

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

b) oprávnený záujem, ktorým je plnenie účelu, na ktorý bola Cila, ako obchodná spoločnosť založená, t.j. podnikanie v predmetoch činnosti Cila.

 

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

 • poskytovatelia IT služieb
 • advokáti
 • znalci
 • audítori
 • osoby poverené výkonom činností pre Cila

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY

Cila ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cila je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb (i) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu, (ii) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a (iii) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať od Cila prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (v prípade, že je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov)
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči Cila si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@cila.me